Gastvrij Fryslân 2028

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 is dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma is op 9 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

In het uitvoeringsprogramma wordt uitgegaan van 7 ontwikkelopgaven. Hieronder volgt een overzicht van deze 7 opgaven, met een korte toelichting en doorlink naar meer informatie.

De Toerisme Alliantie Friesland is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Beleidsnota en geeft gevraagd en ongevraagd advies – vanuit haar rol als denktank en aanjager –  op het uitvoeringsprogramma en dus de 7 ontwikkelopgaven.

 

Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028