Vanuit het ”actieplan circulair gastvrijheidssector” werken we aan een meer circulair afvalsysteem in de gastvrijheidssector. Geen eenvoudige opgave, maar in diverse stappen proberen we hier wel naar toe te werken. Op deze pagina vindt u diverse resultaten en onderzoeken.

Grondstofstroomanalyse

In 2022 is door Sameen een verkennende grondstofstromen analyse uitgevoerd in de gastvrijheidssector Friesland.

Dit onderzoek uitgevoerd is een eerste (globale) aanzet om meer inzicht te krijgen in het grondstofverbruik van de gastvrijheidssector in Fryslân. Denk aan instromen als gas, water en elektriciteit en uitstromen als afval. Hiermee wordt een eerste beeld gecreëerd over de mate van duurzaamheid en circulariteit in de gastvrijheidssector in de provincie op dit moment. Op basis van de vindingen kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld worden om de sector meer circulair te maken.De belangrijkste bevindingen waren:

 • Restafval in gastvrijheidssector is grote afvalstroom met beperkt afvalscheiding in Friesland indicatie van totaal afvalstroom van 42,2 mln ton is 65% restafval
 • Afval afkomstig uit gastvrijheidsbedrijven is nagenoeg identiek aan huishoudelijk afval. Echter om uiteenlopende redenen (zowel bij ondernemers als afvalverwerkers) wordt afval uit gastvrijheidssector niet gescheiden ingezameld of in nascheiding verwerkt.
 • Wet- en regelgeving verandert
 • De consument wordt bewuster ook op vakantie en vindt het vreemd dat hij thuis wel moet scheiden en op zijn vakantieadres niet.

Het onderzoek is uitgevoerd door SAMEEN in opdracht van de Provincie Fryslân.

Hieronder per deelsector een overzichtelijke praatplaat en de totaalrapportage.

Grondstofstromen Friesland_Bungalowparken

Grondstofstromen Friesland_Campings

Grondstofstromen Friesland_Hotels

Grondstofstromen Friesland_Jachthavens

Grondstofstromen Friesland_Restaurants

Grondstofstromen Friesland_Totaal

Rapportage analyse grondstofstromen gastvrijheidssector Friesland

Verkenning speelveld

Daaropvolgend is in 2023 in een verkenning door Green Leisure Group het speelveld in Fryslân in kaart gebracht: welke spelers, waarom stagneert de transitie naar gescheiden afvalinzameling en waar liggen de kansen naar een meer circulair afvalsysteem?

De belangrijkste bevindingen uit deze verkenning:

 • Geen goed totaaloverzicht of (keten)samenwerking in afvalinzameling gastvrijheidssector
 • Over en weer tussen ondernemers en afvalverwerkers veel onwetendheid; beperkt kennis over (on)mogelijkheden en ambities.
 • Grote verschillen tussen binnenstedelijk, buitengebied en eilanden

In de rapportage worden praktische handvaten gegeven om toe te werken naar een meer circulair afvalsysteem voor de gastvrijheidssector

 • Eilanden, binnenstedelijk en buitengebied vraagt andere aanpak
 • Maak per regio mogelijkheden inzichtelijk en versterk kennis en bewustwording.
 • Start rondetafelgesprekken en werk toe naar (keten) samenwerkingen
 • Stimuleer circulaire start ups.

Daar gaan we mee aan de slag. De eerste stap is in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn. Een eerste overzicht is door stagair Hilde Lanting opgesteld.

Afvalwijzers voor ondernemers

Kijk voor jouw regio wat de mogelijkheden zijn: