Fryslân is een provincie die voor bewoners en bezoekers onlosmakelijk verbonden is met water en waterrecreatie. We hebben prachtig en uiterst divers water. Van het Waddengebied tot het Friese merengebied, van de zandgronden met beekdalen en de Turfroute tot het kleigebied met de opvaarten en van het IJsselmeer tot het Lauwersmeer.

De betekenis van waterrecreatie is voor onze provincie van groot belang voor de beleving, het welbevinden en de levendigheid. De komende jaren en decennia zal waterrecreatie ook te maken krijgen met de grote ruimtelijke opgaven en transities die voor ons liggen zoals klimaat adaptatie, energietransitie, de wateropgave, stikstof, woningbouw etc. Om het belang van waterrecreatie en de bijdrage die het levert aan de brede welvaart in Fryslân ook voor de lange termijn veilig te stellen is in 2023 de ‘Gebruiksvisie Waterrecreatie 2050’ opgesteld.
Onder leiding van Bureau Witteveen+Bos werken wij samen met gemeenten, het Wetterskip en vele stakeholders aan deze ruimtelijke visie waarmee een doorkijk wordt gegeven en bouwstenen worden opgesteld die kunnen worden meegegeven en meegewogen bij integrale gebiedsontwikkeling.

Op korte termijn werken wij aan het verbeteren van de waterrecreatie in Fryslân. In navolging van de succesvolle fiets- en wandelknooppunten werken wij o.m. hard aan om in Fryslân het eerste provincie-dekkende vaarknooppuntennetwerk te ontwikkelen en lanceren. Hiermee kunnen gebruikers makkelijk navigeren en aanbieders kunnen de vaarknooppunten juist weer goed gebruiken bij productontwikkeling.

Samen met de Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farren yn Fryslân (SEFFF) gaan we na hoe wij de Friese watersporter kunnen helpen te verduurzamen.

Met Merk Fryslân werken wij aan het vergroten van de zichtbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming. In 2023 hopen wij als Fryslân weer prominent aanwezig te zijn om o.m. Boot Düsseldorf en de Fiets-&Wandelbeurs.

Om meer kennis en inzicht te verkrijgen in het (water)recreatieve gebruik in Fryslân hebben wij in samenwerking met het NBTC, Waterrecreatie Nederland en het ETFI kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd over het jaar 2021. Deze onderzoeken leest u hieronder.

Maatwerkrapportage watersportonderzoek tbv Provincie Fryslân

Studie naar het gebruik van de Friese wateren 2021

Gebruiksvisie Waterrecreatie Fryslân 2050

De gebruiksvisie Waterrecreatie is voor plannenmakers op en rond het water in Fryslân. De gebruiksvisie bestaat uit een Visiedeel en een Atlasdeel. In beide delen staat specifieke informatie over deelgebieden van Fryslân.

Gebruiksvisie Waterrecreatie Fryslân 2050 atlas
samenvatting gebruiksvisie waterrecreatie Fryslân
Gebruiksvisie Waterrecreatie Fryslân 2050

 

Icoon Vitale Waterrecreatie