Het doel van deze opgave is om Provincie Fryslân te voorzien van data en inzichten om het provinciaal beleid te toetsen op het gebied van toerisme en gastvrijheid. Daarnaast worden Friese gemeenten gefaciliteerd in het gebruik maken van data en opbouwen van inzichten ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid. Tenslotte worden data beschikbaar gemaakt voor ondernemers en andere stakeholders, zoals natuurorganisaties en culturele instellingen. Hiertoe worden een aantal instrumenten ingezet zoals monitoren (Bezoekers, Bedrijven, Bewoners, Bestemming en Beleid) en een netwerk voor kennisoverdracht en kennisdeling ten behoeve van toerisme.

De scope van de opgave is verbreed met de relatie tussen Toerisme en Brede Welvaart. In mei 2022 is het werkteam aan de slag gegaan om een effectief onderzoeksprogramma te ontwikkelen waardoor er meer inzicht ontstaat in de toegevoegde waarde van de Gastvrijheidssector aan de Brede Welvaart van Fryslân. En dat deze kennis leidt tot betere beslissingen van de betrokken stakeholders, gericht op het verhogen van de Brede Welvaart.

Het programma bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

  1. ‘Live gang’ basismonitor Gastvrij Fryslân in 2022

De basismonitor bestaat uit monitors van Bezoekers, Bedrijven, Bewoners, Beleid en Bestemming. De basismonitor is gebaseerd reeds aanwezige data, zoals data die beschikbaar zijn via CBS e.a. bronnen. Zie hier het persbericht van de live gang.

  1. Definitieve Monitor Gastvrij Fryslân in 2023

De basismonitor Gastvrij Fryslân wordt in 2023 afstemming met overheden, ondernemers, onderwijs en andere stakeholders doorontwikkeld tot een definitieve Monitor Gastvrij Fryslân. Uit de afstemming komt naar voren welke additionele informatie wordt opgenomen binnen de monitors en binnen het haalbare budget. Voor de doorontwikkeling vindt additioneel onderzoek en data-aankoop plaats. Deze verzamelde data worden opgenomen in de definitieve monitor die jaarlijks wordt geactualiseerd.

  1. Een partnernetwerk op het gebied van toeristisch data in Fryslân

Dit netwerk bestaat uit stakeholders vanuit de overheid, ondernemers, onderwijs en andere ketenpartners. In samenspraak met hen wordt bepaald welke informatiebehoefte er ligt en op welke relevante data we ons focussen. Binnen het kennisnetwerk worden kennissessies en bijeenkomsten georganiseerd.

        4. Een kennisnetwerk op het gebied van toeristische data in Fryslân

Om te zorgen dat stakeholders gaan werken met data, zelf data gaan aanleveren en genereren of samen gaan bijdragen aan kennisontwikkeling, wordt een kennisnetwerk, waar kennis wordt gedeeld, overgedragen, besproken, geduid en wordt geïntegreerd. Onderdeel van de kennisoverdracht is ook het leren omgaan met data en monitors.

         5. Continu Bezoekersonderzoek

In samenwerking met de Provincie Fryslân worden toeristische organisaties geholpen om op een eenvoudige manier informatie te verzamelen over hun gasten. Het onderzoek onder je gasten duurt enkele minuten en is anoniem. Het project wordt gefinancierd door Provincie Friesland en de verzamelde gegevens zijn beschikbaar voor elke locatie en zal (geanonimiseerd) worden gebruikt om provincie-brede inzichten te verzamelen. Kijk onder documenten voor meer informatie.

Meer informatie vindt u terug via de onderstaande onderwerpen.

 

Icoon Kennis voor de Toekomst