Binnen elk onderwerp werkt Merk Fryslân (MF) samen met specifieke kennispartners en zorgt MF voor omgevingsmanagement en marketingcommunicatie. Voorbeelden van partners zijn:

  1. Duurzaam aanbod: Alde Fryske Tsjerken (kerken) en Marrekrite (routes);
  2. Waardevolle marketing: NBTC (landelijk) en regio’s (lokaal);
  3. Monitoring: Fries Sociaal Planbureau en NHL Stenden/ETFI.

Voor meer informatie over de activiteiten van Merk Fryslân gaat u naar het jaarverslag MF 2021.