Het RIF-programma Gastvrijheidseconomie Fryslân is een publiek-private samenwerking van Friesland College (penvoerder), ROC Friese Poort, 18 bedrijven uit de gastvrijheidssector, Fryslân Werkt!, Koninklijk Horeca Nederland en de Provincie Fryslân gericht op de verbetering van de aansluiting van het gastvrijheidsonderwijs op de arbeidsmarkt en de gastvrijheidseconomie in de provincie Friesland.

De gastvrijheidseconomie is één van de belangrijkste sectoren voor de provincie Fryslân, zowel voor de werkgelegenheid alsook de leefbaarheid binnen de provincie. De coronacrisis heeft de gastvrijheidseconomie in Fryslân stevig onder druk gezet. De korte termijn focus van veel bedrijven ligt op overleven en het behoud van de banen voor de sector. We zagen in de zomer van 2021, nadat coronamaatregelen werden versoepeld, direct weer groei en vraag in de gastvrijheidseconomie. Voor de langere termijn is de verwachting dat de gastvrijheidssector in Friesland zal groeien. De partners van het RIF-programma Gastvrijheidseconomie Fryslân willen hiervan profiteren, op een manier die ook bijdraagt aan de leefbaarheid in de provincie. Om in deze groei te kunnen voorzien, zijn voldoende goed opgeleide werknemers nodig. Dat is een grote uitdaging in een provincie met een krimpende bevolking. De instroom in de sector is op dit moment te laag en de uitstroom te hoog. Het coronavirus heeft dit nog eens extra versterkt, omdat veel werknemers uit de sector zijn vertrokken, waardoor de uitdaging nóg veel groter is geworden. Het is daarom van essentieel belang om nu in te zetten op het vernieuwen van de opleidingen en het opleiden van de horecaprofessional van de toekomst. De partners van ‘Gastvrijheidseconomie Fryslân’ gaan nauw samenwerken en bouwen aan het herstel van de gastvrijheidseconomie.

Ambitie

➢ Een bijdrage leveren aan de oplossing van de uitbreidings- en vervangingsvraag in de gastvrijheidseconomie in Friesland door in te zetten op vergroting van instroom in opleiding, uitstroom tegengaan en zij-instroom aantrekken.

➢ Betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en het gastvrijheidsonderwijs door bedrijven meer te betrekken bij onderwijs, studenten hybride op te leiden en in te zetten op professionalisering van docenten, praktijkbegeleiders en werkgevers.

➢ Professionalisering van alle betrokkenen bij het hybride en gepersonaliseerd leren zodat het imago en de kwaliteit van de sector verbeterd wordt.

Om dit doel te bereiken worden er binnen de RIF Gastvrijheidseconomie Fryslân activiteiten uitgevoerd met betrekking tot de onderstaande aandachtsgebieden:

 1. Daling van instroom beperken en uitstroom tegengaan

  • Door ontwikkelen van een gastvrijheidsplatform;
  • Voorlichtingsactiviteiten;
  • Opzetten campagnes imagoverbetering.

2.Hybride en flexibele leertrajecten opzetten

  • Opzetten van hybride leeromgevingen;
  • Opzetten van thema’s, workshops en certificeringen;
  • Opzetten doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo.

3. Professionalisering

  • Kennisuitwisseling in de gastvrijheid community;
  • Professionaliseren docenten, praktijkbegeleiders en medewerkers;
  • Onderzoekstraject.

De duur van het project is 4 jaar en de omvang van het project is € 3.786.920 Voor het project is een subsidie van € 1.262.307 toegekend vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO.