De TAF wil graag de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de gastvrijheidssector aanjagen. In 2019 is er grootschalige onderzoek gedaan naar Vitale Logiesaccommodaties, als onderdeel van de ontwikkelopgaven uit het uitvoeringsprogramma van Gastvrij Fryslân 2028.

De bevindingen en het actieplan dat hieruit is voortgekomen zijn van grote waarde voor de Friese logiesaccomodatie sector. Als vervolgstap wil de TAF daarom nu de focus leggen op de restaurantsector, als belangrijk onderdeel van de gastvrijheidssector.

Het onderzoek bestaat uit drie fases A, B en C:

  • Fase A. De beginfase creëert een inventarisatie van de actuele trends en ontwikkelingen in het restaurant aanbod en het consumentengedrag. Ook de structurele gevolgen van de coronapandemie op het consumentengedrag worden hierin geanalyseerd. Daarnaast worden Friese deelgebieden vergeleken met soortgelijke gebieden in Nederland met betrekking tot verschillen in vraag en aanbod. Verder volgt hieruit ook een inzicht in toekomstige ontwikkelperspectieven zoals uitbreidingsruimte en werkgelegenheid.
  • Fase B. De ambitie is het creëren van individuele marktscans voor 427 restaurants. Aan de hand van de marktscan resultaten zullen de restaurants vergeleken worden in positioneringsmatrixen. Op basis van de marktposities zullen aanbevelingen worden gedaan om de posities te verbeteren.
  • Fase C. Naar aanleiding van de uitkomsten van fase B is de ambitie om vervolgonderzoek te doen naar de door fase B uitgelichte aandachtspunten. Onderwerpen hierin zouden bijvoorbeeld duurzaamheid, ondernemerschap of digitalisering zijn. De TAF streeft ernaar om studenten te betrekken in deze vervolgfase.

Toekomstbestendige Horeca

De TAF merkt dat er vanuit ondernemers, gemeenten en de provincie een grote vraag is naar betrouwbare gegevens van de gastvrijheidssector. Met behulp van dit veelzijdige onderzoek kan deze ontbrekende data aangeleverd worden. Dit onderzoek brengt daarnaast ook de mogelijkheid om tools te ontwikkelen voor de bevordering van de Friese restaurantsector. De TAF streeft ernaar dat dit onderzoek de horeca ondersteund in haar doorontwikkeling en toekomstbestendigheid en daarbij in zijn geheel kan bijdragen aan de ambities voor Gastvrij Fryslân 2028.

Voor meer informatie over Vitale Horeca kan er contact opgenomen worden met de project begeleider Marjan Soepboer (marjansoepboer@taf.frl).

Factsheet Vitale Horeca

Vitale horeca Friesland restaurantmarkt