Gastvrij Fryslân 2028

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 is dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma is op 9 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

In het uitvoeringsprogramma wordt uitgegaan van 7 ontwikkelopgaven. Hieronder volgt een korte video over deze 7 opgaven.

 

Hier vindt u een overzicht van de visual 7 ontwikkelopgaven.

De Toerisme Alliantie Friesland is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Beleidsnota en geeft gevraagd en ongevraagd advies – vanuit haar rol als denktank en aanjager –  op het uitvoeringsprogramma en dus de 7 ontwikkelopgaven.

Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028

Alle partners van Gastvrij Fryslân vindt u terug in onderstaand overzicht.

Partners bijeenkomst Gastvrij Fryslân

Position Paper Gastvrij Fryslan

Gastvrij Fryslân 2024 – 2028

In 2020 stelden de Provinciale Staten van Fryslân de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vast. Er is toen bewust ingezet op een meerjarig programma om een transitie in te zetten van economische groei naar slimme groei, met aandacht voor ook sociale en ecologische kansen. Om de tweede helft van de uitvoeringsperiode goed vorm te geven, vroeg Gastvrij Fryslân aan Martin Boisen (For the Love of Place), internationale autoriteit op het gebied van regiomarketing en -branding, een position paper op te stellen op het vervolg.

Dit programmaplan brengt het bestaande beleid en uitvoering, de position paper van Martin Boisen (For the Love of Place), de ambitie van de TAF, maatschappelijke ontwikkelingen en bestaande behoeften in de samenwerking bij elkaar. Klik op onderstaande knop om het programmaplan te lezen

Programmaplan Gastvrij Fryslân 2024-2028

Jaarverslag Gastvrij Fryslân 2022

Op vrijdag 9 september 2022 vond er een bijeenkomst plaats met als onderwerp Gastvrij Fryslân. De opname van deze bijeenkomst kunt u via onderstaande link terugkijken.

 

Hieronder vindt u alle 7 ontwikkelopgaven terug. Per opgave kunt u meer informatie inzien en eventueel aanvullende documenten.