Het programma Vitale Logies kan gemeenten, door cofinanciering, op een aantal vlakken helpen inzichten te krijgen en/of visies te ontwikkelen. 

  • Gemeenten kunnen voor gebieden waar de logiessector een stuwende motor is of kan worden, een bijdrage aanvragen voor het in kaart brengen van kansrijke toeristische clusters, het maken van gebiedsplannen of het opstellen van toeristische ontwikkelkaders. De gemeente creëert daarmee een duidelijke visie over de gewenste ontwikkelingen en ondernemers krijgen inzicht in de ontwikkelmogelijkheden voor hun logiesaccommodatie. Visie- en planvorming kan in samenwerking met andere gemeenten wanneer het gebied de gemeentegrenzen overschrijdt. 
  • Ook kunnen gemeenten een bijdrage aanvragen voor het identificeren van kansrijke toeristische clusters binnen bestemmingen om deze op termijn verder door te ontwikkelen. Per bestemming wordt onderzocht wat kansrijke toeristische clusters zijn. Deze clusters worden gevonden door op zoek te gaan naar potentiële en bestaande clusters (van dagrecreatie, logiesaccommodaties, natuur-/cultuurelementen en horeca) die potentie hebben om verder te ontwikkelen. Per cluster worden kansrijke koppelkansen met andere sectoren en conceptuele ideeën op hoofdlijnen aangegeven. Een en ander levert een inzicht opo waarin wordt aangegeven wat de kansrijke toeristische clusters zijn in de bestemming, hoe die zich tot elkaar verhouden en conceptuele ontwikkelrichting. Dit kan door regio’s, gemeenten en ondernemers gebruikt op bestemmingsniveau om door te ontwikkelen. 
  • Voor kansrijke toeristische clusters kunnen gebiedsplannen worden opgesteld. Deze plannen zijn gericht op slimme groei. Op gebiedsniveau wordt geformuleerd welke koppelkansen met andere opgaven verzilverd worden en welke publieke en private investeringen nodig zijn om een bestemming toekomstbestendig te laten ontwikkelen. Gebiedsplannen worden opgesteld in samenwerking tussen ondernemers, overheid en de mienskip. Hieruit ontstaat een gebiedsplan voor een toeristisch cluster waarin staat beschreven welke stappen gezet worden, welke investeringen moeten worden gedaan en welke actoren aan zet zijn om het cluster door te laten ontwikkelen. Een gebiedsplan wordt gebruikt op clusterniveau om kansrijke toeristische clusters verder toekomstbestendig te laten ontwikkelen. 

Vergoeding 

Vanuit het project Vitale Logies kan per gemeente cofinanciering worden aangevraagd. Gaat het om een regionaal plan met meerdere gemeenten dan zal, in overleg met de werkgroep, passend binnen de subsidiebeschikking, de maximale bijdrage vastgesteld worden.  

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met projectleider Tonique Hollander, via toniquehollander@ipf.frl of op 06-28761875.