21 mei

Toekomstperspectief voor leren én werken in de Friese gastvrijheidssector

De gastvrijheidssector ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste sectoren in de provincie Fryslân. Hiervoor zijn voldoende én goed geschoolde werknemers nodig. Om hiervoor te zorgen hebben alle betrokken partners op donderdag 20 mei het startsignaal gegeven voor de uitvoering van het Actieplan Toekomstbestendige Banen 2021-2024.

Het Actieplan geeft uitvoering aan de opgave Toekomstbestendige Banen. Dit is één van de zeven opgaven van de provinciale beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Resultaat van het Actieplan is onder andere dat er meer jongeren kiezen voor een opleiding in de gastvrijheidssector en meer werknemers in de sector blijven werken. Om dit te bereiken is een betere samenwerking tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid nodig en wordt er gezamenlijk gewerkt aan drie actielijnen: ‘vinden & binden’, ‘binden & boeien’ en ‘boeien & behouden’. Volgens Christel Koning, namens Koninklijke Horeca Nederland als schipper de aanjager van deze opgave, is het enorm belangrijk dat de partijen nu gezamenlijk de schouders eronder zetten: “Voor corona was het al steeds lastiger om goed personeel te vinden, maar door corona is de uitdaging nog groter geworden omdat de sector lang dicht is geweest. Er zijn werknemers vertrokken en minder jongeren hebben voor een opleiding in de sector gekozen. Juist deze sector gaat de komende jaren hard groeien. Gezamenlijk moeten we laten zien dat het een prachtige sector is om in te werken mét veel toekomstperspectief!”. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder onderschrijft dit volledig: “De vraag naar arbeid is groot. Aan ons de taak om drempels weg te nemen en jongeren te binden en te boeien. Het stimuleren van  ‘leven lang leren’ helpt daarbij.” De provincie heeft de komende jaren geld gereserveerd voor deze opgave.

Voorbeelden van acties zijn onder andere om het onderwijs te vernieuwen en meer op te leiden bij het bedrijfsleven in plaats van binnen de scholen. De mbo’s oriënteren zich hiervoor op een mogelijke meerjarige bijdrage van het Rijk vanuit het Regionaal Investerings Fonds (RIF). Ook gaan ondernemers zich inzetten om werknemers continue te laten ontwikkelen. Eind vorig jaar werd hiervoor al succesvol een reeks workshops onder de noemer van ‘Horeca Werkt’ aangeboden aan de werknemers. De komende jaren wordt dit verder uitgebouwd voor de gehele gastvrijheidssector, waarbij óók de ondernemers zelf zich blijven ontwikkelen op het gebied van personeelsbeleid. Dit alles met als doel het imago van de sector te verbeteren.

Het Toerisme Collectief Friesland is een al bestaand initiatief waarbij jongeren werken aan praktijkopdrachten van het Friese bedrijfsleven in de gastvrijheidssector. Vandaag is officieel de uitvalsbasis in de Blokhuispoort in Leeuwarden geopend door Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

De uitvoering van het Actieplan is de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke partners: provincie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON, NHL Stenden, ROC Friese Poort, Friesland College, Toerisme Alliantie Friesland, Toerisme Collectief Friesland, Fryslân Werkt!

Bekijk hieronder het actieplan.

Actieplan Opgave Toekomstbestendige Banen