Kansrijke plannen met optimale omgevingskwaliteit
Soms is in een RET-Traject duidelijk dat de ontwikkelrichting die de ondernemer voor ogen heeft, direct invloed heeft op de omgeving en dat er zeer waarschijnlijk een bestemmingsplanwijziging nodig is. In een RET-traject Omgeving worden dan alle betrokken partijen en deskundigen rondom het logies-initiatief in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Zo worden goede ideeën gezamenlijk doorontwikkeld naar kansrijke plannen die zo goed mogelijk aansluiten bij het beleid van gemeente en provincie. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter wordt tijdens het RET-Traject Omgeving een gezamenlijk streefbeeld geformuleerd. Dit werkt versnellend in het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging. Het streefbeeld gaat uit van optimale omgevingskwaliteit.

De rol van het RET-Omgevingsteam
De ontwikkelrichting die de ondernemer voor ogen heeft, wordt in twee werkateliers door de belangrijkste betrokken partijen en deskundigen positief-kritisch verder uitgewerkt. Het draait voor een groot deel om prikkeling en uitdaging door het omdenken van vraagstukken en het ontwikkelen en verbeelden van spannende concepten en verhaallijnen. Door het gedeelde streefbeeld (vlekkenplan) dat opgesteld wordt, ontstaat de basis voor draagvlak tussen de betrokken partijen en dat versnelt de ruimtelijke procedures. Inzet is om te komen tot ruimtelijke kwaliteitswinst voor de omgeving en een toekomstbestendige onderneming.

Aanmelden
Wilt u als ondernemer weten wat het Recreatie Expertteam Omgeving voor u kan betekenen? Neem contact op met Marjan Soepboer, de sectorspecialist van Ynbusiness. Samen wordt besproken of uw vraagstuk geschikt is voor een RET-traject Omgeving. In dat geval ontvangt u het aanmeldformulier met onder andere vragen over de aard en omvang van uw bedrijf en de ambities. U wordt aansluitend benaderd door een onafhankelijk voorzitter van het RET voor een kennismaking en het inplannen van de werkateliers. Hij zal gedurende het traject contact met u houden en samen met u zorgen dat alles naar wens verloopt. De kosten voor het RET-Traject Omgeving worden grotendeels gefinancierd vanuit een subsidie van de provincie Friesland. De eigen bijdrage voor de ondernemer is € 1500.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting.