09 juli

Actieplan Vitale Logies accommodaties Fryslân

In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. Daaruit kwam naar voren dat de logiessector in Fryslân zich goed kan meten met die in de rest van Nederland. Aan de andere kant geldt: stilstand is achteruitgang en om onderscheidend te blijven, moet nu al worden gewerkt aan de toekomst. Bijvoorbeeld door in te zetten op spreiding in tijd (seizoensverbreding) en regio (nieuwe bestemmingen) of door experimentele ontwikkelingen te verwelkomen.

Met het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties zetten Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en de provincie in op vernieuwing van bestaande onderkomens en het slim ontwikkelen van nieuwe bij Fryslân passende verblijven. De provincie trekt anderhalf miljoen euro uit om goede plannen een stap verder te brengen. Het geld is bedoeld voor ondersteuning in planvorming en niet voor investeringen in bedrijven. Het loket gaat najaar 2021 open via de projectleider die bij Innovatiepact Fryslân gestationeerd gaat worden. De documenten van het actieplan vitale logiesaccommodaties Fryslân vindt u hieronder.

Actieplan vitale logiesaccommodaties Fryslân

Bijlagedocument actieplan vitale logiesaccommodaties beleidsanalyse

Managementsamenvatting Actieplan vitale logiesaccommodaties Fryslân