Instrumenten voor ondernemers
Het Recreatie Expertteam Fryslân (RET) is een van de instrumenten binnen het actieplan Vitale Logiesaccommodaties. Het RET heeft als doel ondernemers met een logiesaccommodatie te helpen om van een goed idee een geweldig plan te maken.

RET-Traject
Een multidisciplinair team van specialisten, zoals een accountant of landschapsarchitect, vormt, bij een RET-Traject, samen met de ondernemer een denktank om in een aantal sessies te komen tot een concreet advies op maat, voor een toekomstbestendige ontwikkeling. Dit wordt verwoord in een advies over de vervolgstappen. Hiermee kan de ondernemer vervolgens bedrijfsbeslissingen nemen en investeringen doen voor een vitalere toekomst van het bedrijf.

RET-Traject Omgeving
Soms is in een RET-traject duidelijk dat de ontwikkelrichting die de ondernemer voor ogen heeft, direct invloed heeft op de omgeving en dat er zeer waarschijnlijk een bestemmingsplanwijziging nodig is. In een RET-traject Omgeving worden dan alle betrokken partijen en deskundigen rondom het logies-initiatief in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Zo worden goede ideeën gezamenlijk doorontwikkeld naar kansrijke plannen die zo goed mogelijk aansluiten bij het beleid van gemeente en provincie.