Fryslân gaat de komende jaren voor het kwaliteitstoerisme; bezoekers van natuur en cultuur. Gasten die rust en ruimte op prijs stellen, hun eigen reis samenstellen, meer besteden, langer blijven en vaker terugkomen. Ook zijn dit veelal gasten die kritisch zijn en hoge(re) kwaliteitseisen stellen aan gastvrijheid en onderkomen.

Om deze kwaliteitstoerist te trekken én vast te houden is het belangrijk dat Fryslân haar bestand aan logiesaccommodaties op peil en niveau houdt, dan wel brengt. Op initiatief van de TAF is in 2020 een grootschalig onderzoek gedaan onder maar liefst zevenhonderd aanbieders van overnachtingen in de provincie. Met deze nulmeting is inzicht gecreëerd in de huidige staat van het logiesaanbod.

Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de vitaliteit en ontwikkelkansen van Friese logiesaccommodaties. Door de coronacrisis is een andere realiteit ontstaan.

Herman Schreuder, voorzitter van de stuurgroep Vitale Logiesaccommodaties, geeft aan dat logiesondernemers zich nu vooral concentreren op het aanpassen van hun bedrijf en op korte termijn acties. “De onzekerheid onder Friese logiesondernemers is groot. De economische impact van de coronacrisis op logiesbedrijven is enorm”.

Naar aanleiding van het onderzoek is er een Actieplan Vitale Logiesaccommodaties opgesteld. Ambities zijn vertaald naar doelen en strategielijnen. Belangrijk is dat bestaande logiesaccommodaties kunnen vitaliseren, er ruimte geboden wordt aan nieuwe (her-)ontwikkelingen en dat er gewerkt wordt aan florerende bestemmingen met logies als stuwende motor.

Om dit te kunnen realiseren zijn er instrumenten (in ontwikkeling) om zowel ondernemer als gemeenten te faciliteren om van goede initiatieven geweldige en kansrijke plannen te maken. Zo kunnen ondernemers gebruik maken van Recreatie Expertteams om hun plannen nog een stap verder te helpen. Daarnaast kunnen gemeenten (financieel) ondersteund worden bij het opstellen van bijvoorbeeld ontwikkelkaders en gebiedsplannen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider Tonique Hollander, via toniquehollander@ipf.frl of op 06-28761875.

Het volledige persbericht en de rapportage van het vitaliteitsonderzoek vindt u hier als downloadbare documenten.

Ontwikkelprincipes

Het actieplan stimuleert de logiessector om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ambities van Gastvrij Fryslân.

Hiervoor zijn drie strategielijnen geformuleerd:

  1. Vitaliseren van bestaand aanbod: het vernieuwen en beter laten presteren van bestaande logiesaccommodaties.
  2. Ruimte bieden voor slimme (her)ontwikkelingen: het uitnodigen van nieuwe logiesaccommodaties die bijdragen aan slimme groei.
  3. Werken aan florerende bestemmingen met logies als stuwende motor: logiesaccommodaties floreren als de bestemming floreert en vice versa.

Om te zorgen dat initiatieven aansluiten bij deze doelen, zijn ontwikkelprincipes opgesteld. Deze kunnen gebruikt worden bijv. bij bestemmingsplanwijzigingen of gesprekken met ondernemers en ontwikkelaars. Zo wordt samengewerkt aan slimme groei van toerisme en recreatie.

Ontwikkelprincipes logiesaccommodaties Fryslân