Fryslân gaat de komende jaren voor het kwaliteitstoerisme; bezoekers van natuur en cultuur. Mensen die rust en ruimte op prijs stellen. Die hun eigen reis samenstellen. Meer besteden, langer blijven en vaker terugkomen. Gasten ook die kritisch zijn en hoge(re) eisen stellen aan gastvrijheid en onderkomen.

Ondernemers aan de slag

Bij iedere strategie zijn uitvoerings-instrumenten geformuleerd. Opgeteld leidt de uitvoering hiervan tot het behalen van de programmadoelen en het bereiken van de ambitie. De instrumenten richten zich met name op het vitaler maken van de bedrijven in de middensegmenten: toppers van toen, stuck in the middle, stabiele bedrijven, high potentials en servicegerichte toppers.

Nulmeting aanbod overnachtingen

Om deze doelgroep te trekken én vast te houden, is het belangrijk dat Fryslân haar bestand aan logiesaccommodaties op peil en niveau houdt, dan wel brengt. Op initiatief van de TAF is afgelopen jaar een grootschalig onderzoek gedaan onder maar liefst zevenhonderd aanbieders van overnachtingen in de provincie. Een nulmeting waarmee we inzicht krijgen in huidige staat van het logiesaanbod. En daarmee gericht kunnen investeren in uitbreiding, dan wel verbetering en modernisering. Lees hier meer over het onderzoeksrapport.

Toekomst Friese logiesaccommodaties

Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de vitaliteit en ontwikkelkansen van Friese logiesaccommodaties. Door de coronacrisis is een andere realiteit ontstaan. Herman Schreuder, voorzitter van de stuurgroep Vitale Logiesaccommodaties, geeft aan dat logiesondernemers zich nu vooral concentreren op het aanpassen van hun bedrijf en op korte termijn acties. “De onzekerheid onder Friese logiesondernemers is groot. De economische impact van de coronacrisis op  logiesbedrijven is enorm”.

Naar aanleiding van het onderzoek is er een Actieplan Vitale Logiesaccommodaties opgesteld. Ambities zijn vertaald naar doelen en strategielijnen. Belangrijk is dat bestaande logiesaccommodaties  kunnen vitaliseren, er ruimte geboden wordt aan nieuwe (her-)ontwikkelingen en dat er gewerkt wordt aan florerende bestemmingen met logies als stuwende motor.

Om dit te kunnen realiseren zijn er instrumenten in ontwikkeling om zowel ondernemer als gemeenten te faciliteren van goede initiatieven geweldige plannen te maken. Zo kunnen ondernemers gebruik maken van expertteams om de plannen nog een stap verder te helpen. En kunnen gemeenten (financieel) ondersteund worden bij het opstellen van ontwikkelkaders en gebiedsplannen.  En zijn er ontwikkelprincipes opgesteld die richting geven aan ontwikkelingen en op die manier zorgen dat initiatieven aansluiten bij de ambities van Gastvrij Fryslân. Een toelichting op de Ontwikkelprincipes zijn hieronder terug te vinden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider Tonique Hollander, via toniquehollander@ipf.frl of op 06-28761875.

Het volledige persbericht en de rapportage van het vitaliteitsonderzoek vindt u hier als downloadbare documenten.

Ontwikkelprincipes

Het actieplan stimuleert de logiessector om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ambities van Gastvrij Fryslân.

Hiervoor zijn drie strategielijnen geformuleerd:

  1. Vitaliseren van bestaand aanbod: het vernieuwen en beter laten presteren van bestaande logiesaccommodaties.
  2. Ruimte bieden voor slimme (her)ontwikkelingen: het uitnodigen van nieuwe logiesaccommodaties die bijdragen aan slimme groei.
  3. Werken aan florerende bestemmingen met logies als stuwende motor: logiesaccommodaties floreren als de bestemming floreert en vice versa.

Om te zorgen dat initiatieven aansluiten bij deze doelen, zijn ontwikkelprincipes opgesteld. Deze kunnen gebruikt worden bijv. bij bestemmingsplanwijzigingen of gesprekken met ondernemers en ontwikkelaars. Zo wordt samengewerkt aan slimme groei van toerisme en recreatie.

Ontwikkelprincipes logiesaccommodaties Fryslân